Địa chỉ: Yên Viên - Vân Hà - Việt Yên
Điện thoại: 2403843863

Một số hình ảnh trẻ trải nghiệm làm bánh trôi, bánh chay tết Hàn Thực


Một số hình ảnh trẻ trải nghiệm làm bánh trôi, bánh chay tết Hàn Thực