Địa chỉ: Yên Viên - Vân Hà - Việt Yên
Điện thoại: 2403843863

Một số hình ảnh phụ nữ thôn phối hợp với nhà trường nấu cơm hỗ trợ khu cách ly Vân Hà


Một số hình ảnh phụ nữ thôn phối hợp với nhà trường nấu cơm hỗ trợ khu cách ly Vân Hà