Địa chỉ: Yên Viên - Vân Hà - Việt Yên
Điện thoại: 2403843863

Hình ảnh cán bộ giáo viên phục vụ khu cách ly Vân Hà


Hình ảnh cán bộ giáo viên phục vụ khu cách ly Vân Hà