Địa chỉ: Yên Viên - Vân Hà - Việt Yên
Điện thoại: 2403843863